logo
Main Page Sitemap

Haifa bonus npk 20 20 20


haifa bonus npk 20 20 20

Tretiranja se nastavljaju i kasnije, nakon 7-10 dana ili po potrebi, a u zavisnosti od etape orgnogeneze biljaka.
U zavisnosti od željenog porasta, preporuuju se koliine 2-4 kg/ha NPK, na svakih 7-10 dana, u periodu do skidanja otkosa.
Od tog momenta, treba izvesti tri ili vie aplikacija u intervalima od 7-10 dana i sa korićenjem folijarnih ubriva apotekarske istoće, bez hlora i tekih metala ali sa sadržajem koji ne prelazi, maksimalno dozvoljene granice ( Nuti Leaf 60).U lejama za proizvodnju rasada se koriste prilikom zalivanja uz dodatak 1,5 kg/ha NPK u 400 litara vode.Oprema za rasprivanje treba da bude podeena i testirana za primenu folijarnih ubriva, a tretiranja treba izvesti u odgovarajućim fazama razvoja biljaka i u povoljnim vemenskim uslovima.Folijarna ubriva kod krmnih i kultura za proizvodnju sena (lucerka, detelina, eksparzeta, trave) stimuliu porast i bujnost biljaka.Pravilnom primenom helatnih i apotekarske istoće folijarnih ubriva smanjuje se potronja pesticida uz uvećanje prinosa i kvaliteta roda.U more folijarnih ubriva (Fertilin, Murtonic, Morton, Ferticare, Folicare, Polyfeed, Multi KZn, Polyamin 50 aminokiseline, Bonus NPK Haifa folk energy, Drin, Oligogreen, Cinkuran 50 Zn, sequestren 138 Fe) treba odabrati pravo.Program primene folijarnih ubriva u voćarstvu i vinogradarstvu.Primena folijarnih ubriva sa herbicidima vezana je za faze razvoja biljaka, dok su etape organogeneze manje znaajne za efikasnost folijarnih ubriva, ali su zmnaajne za kvantitet i kvalitet proizvoda.Kod jagoda u osnivanju poeti prskanje 4 nedelje iza rasaivanja ili u fazama pravog lića.Nikada folijarna ubriva ne mogu da zamene osnovna ubriva i ishranu biljaka preko zemljita.Slino se deava i kasnom primenom kod nekih biljnih vrsta ili sorata(posle cvetanjai plodonoenja izuzev u stresnim uslovima, jer izazivaju zakanjenje u sazrevanju ili prouzrokuju slabiju obojenost i grubost plodova, to uslovljava slabiji kvalitet proizvoda.Prevelika primena mineralnih ubrivapreko zemljita stvorila je od visokoproduktivnih parcela siromana zemljita sa visokim sadržajem soli.U kontrolisanim uslovima i staklarama folijarna ubriva se mogu primeniti u svako doba dana ali u odabranim i tano definisanim dozama primene.Tipian primer je ova godina i tete koje će nastati na penici u Vojvodini.Na takvim tlima, ova ubriva stimuliu prirast, poboljavaju kvalitet i kvantitet plodova i pomažu biljkama da prebrode stresne periode sorteo loteria nacional jueves 15 de marzo u suvie vlažnim, suvim, toplim i hladnim periodima tokom vegetacije.U visokorazvijenim zemljama, folijarna ubriva nalaze iroku primenu u prozvodnji trava, busenja na livadama, golf terenima, panjacima i za melioraciju livada, panjaka, ruderalnih stanita, kao na fudbalskim terenima i ruralnim poljima za piknike.
U prskalici se dodaju kada je rezervoar napunjen vodom do polovine.
Helatni oblik omogućuje biljci da bolje apsorbuje, translocira i asimilira mikrohraniva sa većom efikasnoću i profitabilnoću.


Sitemap